การศึกษาการล่อแมลงหวี่ แมลงวัน และยุง ด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตชนิดเอในโรงพยาบาล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชาภัทร เขียวคำ, จารุณี ทุมไมล์, กุลนัดดา ทศศะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มยุรี จักรสิทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การศึกษาการล่อแมลงหวี่ แมลงวัน และยุง ด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต ชนิดเอในโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและสร้างเครื่องล่อแมลงด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตชนิดเอ 2) ศึกษาการล่อแมลงหวี่ แมลงวัน และยุง ด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตชนิดเอ โดยออกแบบลักษณะโครงสร้างของเครื่องล่อแมลงด้วยหลอดไฟรังสีอัลตราไวโอเลตชนิดเอ ที่มีความยาวคลื่นประมาณ 350-400 นาโนเมตร โดยการใช้เครื่องมือลักซ์มิเตอร์ในการวัดความเข้มแสงของหลอดไฟ จำนวน 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 หลอด ด้วยการวัดดีกรีส่วนโค้งที่แตกต่างกัน ดังนี้ 0° , 30° , 45° , 60° และ 90° ในระยะ 0-3 เมตร พบว่าการใช้หลอดไฟจำนวน 3 , 4 และ 5 หลอดนั้น มีประสิทธิภาพในการล่อแมลงได้ดีที่สุด คณะผู้จัดทำจึงเลือกใช้หลอดไฟ จำนวน 3 หลอด เพื่อลดต้นทุนในการสร้างเครื่องล่อแมลง จากนั้นเจาะรูที่บริเวณ ฝาอะคริลิคหน้าตัวเครื่องและติดอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายกรวย โดยขั้นตอนนี้ทำการเปรียบเทียบระหว่างการเจาะรูรัศมีขนาด 0.015 , 0.03 และ 0.05 เมตร พบว่าการเจาะรูรัศมีขนาด 0.03 เมตร เหมาะสมที่สุด เมื่อเทียบกับขนาดตัวของแมลงชนิดที่ใหญ่ที่สุด ในขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดลงในตัวเครื่อง แล้วนำไปทดสอบประสิทธิภาพการล่อแมลงเบื้องต้นที่บริเวณโรงอาหารภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อนจะนำไปทำการทดสอบในสถานที่จริงเป็นระยะเวลา 3 วัน ณ ห้องผู้ป่วยในของโรงพยาบาลส่องดาว โดยหาอัตราการข้าวของแมลงที่ศึกษาทั้ง 3 ชนิด แล้วจึงสรุปผลการทดลอง