การศึกษาประสิทธิภาพการยึดติดสีย้อมใบมะม่วงจากสารสกัด CMC จากเปลือกมะพร้าวอ่อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เนตรดาว โสดาวิชิต, พิมพ์ชนก สาขามุละ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เรืองริน สินธุระวิทย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์