พลาสติกชีวภาพจากเปลือกข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาณิสรา บัวแก้ว, วรันธร เครือจันทร์, บุญญาพร ไล่กสิกรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาณิสรา ไชยรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พลาสติก (Plastic) หมายถึงสารประกอบอินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นใช้แทนวัสดุธรรมชาติ บางชนิดเมื่อเย็นก็แข็งตัว เมื่อถูกความร้อนก็อ่อนตัว บางชนิดแข็งตัวถาวร ปัจจุบันพลาสติกเป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายยากใช้เวลานาน ทำให้ดินเสื่อมคุณภาพ เผาทำลายทำให้เกิดมลพิษในอากาศ นอกจากนี้ยังพลาสติกอีกชนิดหนึ่ง คือ พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) หรือพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ (Biodegradable plastic) หมายถึงพลาสติกที่ผลิตขึ้นจากวัสดุธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นพืช สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ (biodegradable) ช่วยลดปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบันมักพบปัญญาสิ่งแวดล้อม ส่วนหนึ่งเป็นเหตุมาจากขยะพลาสติก ซึ่งใช้เวลานานในการย่อยสลาย และ ประกอบกับปริมาณเปลือกข้าวโพดเหลือทิ้ง ทางกลุ่มจึงจัดทำพลาสติกชีวภาพจาเปลือกข้าวโพด ซึ่งเป็นพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติด้วยกระบวนออกซิเดชัน โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ ได้แก่ แก๊สออกซิเจน ความร้อน แสงยูวี และแบคทีเรียในธรรมชาติ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณเปลือกข้าวโพด ลดปริมาณการใช้พลาสติกทั่วไป และลดปัญหาการย่อยสลายพลาสติกทั่วไป