พลาสติกชีวภาพจากเปลือกมะละกอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชญานี ยิ้มประยูร, ศวิตา ปานชนะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาณิสรา ไชยรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

ปัจจุบันพบปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อมและการเป็นอยู่ของมนุษย์ คือ ปัญหาเกี่ยวกับขยะ ซึ่งขยะส่วนหนึ่งที่พบได้มากคือถุงพลาสติก พลาสติก (Plastic) เป็นสารประกอบ อินทรีย์ที่ สังเคราะห์ขึ้นเพื่อใช้แทนวัสดุธรรมชาติ ทั้งยังเป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อมเพราะการย่อยสลาย ได้ยากและใช้เวลาค่อนข้างนาน เมื่อทําลายโดยการเผาก็ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ การเผาพลาสติก จะทําให้เกิดฝุ่นควัน เขม่าและฝุ่นละออง ฝุ่นละอองเหล่านี้จะมีพิษมากขึ้น หากฝุ่นละอองนั้นเกิดจากการ รวมตัวของก๊าซบางชนิด เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจนเข้าไปในอนุภาคของฝุ่นและที่แย่ ไปกว่านั้นคือฝุ่นละอองเหล่านี้ มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน จึงทําให้สามารถเข้าสู่ปอดและถุงลม เมื่อสิ่ง แปลกปลอมเข้าไป ทําให้เม็ดเลือดขาวเข้าไปกําจัดสิ่งแปลกปลอมนี้และเกิดการอักเสบในหลอดเลือดได้ ก่อให้เกิดอันตรายต่อปอด เช่น การอักเสบของถุงลมปอด และบางรายอักเสบมากจนทําให้เกิดการหายใจ ลําบากจนถึงขั้นวิกฤต

จากปัญหาข้างต้นที่ได้กล่าวไปทําให้ผู้จัดทําโครงงานได้คิดโครงงานพลาสติกชีวภาพจากเปลือกมะละกอสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ (biodegradable) ช่วยลดปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อม เพราะเปลือกมะละกอมีคุณสมบัติในการย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เป็นพืชที่สามารถหาได้ง่ายและเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ผู้จัดทําโครงงานจึงคิดที่จะใช้ประโยชน์จากเปลือกมะละกอเพื่อทําเป็นพลาสติกชีวภาพ