อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้จาก Arduino

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นัทชา จูดคง, จุฬามาศ เพ็งประไพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติมา ยอดมณี, ศรายุทธ พูลสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีพัทลุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันปัญหาอัคคีภัยเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งได้สร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ของผู้คนมากมาย และการลุกลามอัคคีภัยส่วนใหญ่ เกิดจากการที่เจ้าของบ้านไม่ได้พักอาศัยอยู่ในบ้าน ทำให้ไม่สามารถควบคุมการลุกลามของไฟได้อย่างทันท่วงที จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น คณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นและประดิษฐ์เซ็นเซอร์ตรวจจับการเกิดเพลิงไหม้โดยจะติดตั้งระบบที่ควบคุมทั้งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ และเซนเซอร์ตรวจจับควันในบริเวณโดยรอบโดยใช้บอร์ด NodeMCU เพื่อแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของเจ้าของบ้านในรูปแบบของการส่งข้อความผ่านแอพพลิเคชัน LINE ในกรณีที่เกิดควันจากเพลิงไหม้และมีค่าควันจาก serial monitor เกิน 200 ppm และอุณหภูมิเกิน 50 องศาเซลเซียส