อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้จาก Arduino

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นัทชา จูดคง, จุฬามาศ เพ็งประไพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรายุทธ พูลสุข, ฐิติมา ยอดมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีพัทลุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันปัญหาอัคคีภัยเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งได้สร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ของผู้คนมากมาย และการลุกลามอัคคีภัยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการที่เจ้าของบ้าน ไม่ได้พักอาศัยอยู่ภายในบ้าน ทำให้ไม่สามารถควบคุมการลุกลามของไฟได้อย่างทันท่วงทีจากปัญหาดังกล่าวข้างต้น คณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นและประดิษฐ์เซ็นเซอร์ตรวจจับการเกิดเพลิงไหม้โดยจะติดตั้งระบบควบคุมทั้งเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์อุณหภูมิ และเซนเซอร์ตรวจจับควันในบริเวณโดยรอบโดยใช้บอร์ด NodeMCU เพื่อแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของเจ้าของบ้านในรูปแบบของการส่งข้อความผ่านแอพพลิเคชัน LINE ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้และมีค่าควันจาก serial monitor เกิน 200 ppm และอุณหภูมิเกิน 50 องศาเซลเซียส