เครื่องช่วยจำแนกประเภทขยะอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิวกร น้อยหรำ, กลวัชร ลิ่มกุล, ไพวสุ ด้วงแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไมตรี สุดเรือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีพัทลุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน Smart Separate Waste เครื่องช่วยจำแนกประเภทขยะอัจฉริยะ มีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องช่วยจำแนกขยะ 2. เพื่อทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องช่วยจำแนก

ขยะในด้านการจำแนกขยะตามประเภทที่ผู้ติดตั้งอุปกรณ์จัดจำแนกไว้ และความพึงพอใจในการใช้

งานอุปกรณ์โดยศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุในการสร้างชิ้นงาน หลักการทางวิทยาศาสตร์และ

ระบบการคัดแยกขยะโดยใช้หลักการจำแนกประเภทข้อมูลภาพ (Image classification) เพื่อให้ได้ซึ่ง

ชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน ความทนทานของโครงสร้างชิ้นงาน และการสร้างองค์ความรู้

เกี่ยวกับการคัดแยกขยะให้กับผู้ใช้งานซึ่งนำไปสู่ความพึงพอใจต่อการใช้งานของผู้ใช้งาน