การศึกษาผลของผงใบกะหล่ำปลีอบแห้งที่มีผลต่อการงอกและเจริญเติบโตของพืชทดสอบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นนทิชา โสฒิพันธุ์ชัย, จินตนาการ โสพิกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปราโมทย์ น้ำยาง, เยาวรี หน่อนาคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การศึกษาผลของผงใบกะหล่ำปลีอบแห้งที่มีผลต่อการงอกและเจริญเติบโตของพืชทดสอบมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของผงใบกะหล่ำปลีอบแห้งที่อัตราส่วนต่างๆที่มีต่อการงอกและการเจริญเติบโตของพืชทดสอบ ได้แก่ วัชพืชใบกว้างฤดูเดียว ได้แก่ ผักเบี้ยหิน สาบแร้งสาบกา เทียนนา ผักโขมหนาม และพืชปลูกที่ใช้ทดสอบ ได้แก่ พืชใบเลี้ยงเดี่ยว ได้แก่ ข้าวโพด ต้นหอม พืชใบเลี้ยงคู่ ได้แก่ กะเพรา มะเขือเทศ ด้วยการใช้ผงกะหล่ำปลีที่อัตราส่วน 0 5 10 15 กรัม ต่อดิน 150 กรัมในการทดสอบการงอกของเมล็ดสังเกตและบันทึกผลเป็นเวลา 7 วัน และทดสอบการเจริญเติบโตของพืชทดสอบที่มีอายุ 4 สัปดาห์ในสภาพเรือนทดลองเป็นเวลา 4 สัปดาห์ จากผลการทดลองพบว่าอัตราส่วนของผงใบกะหล่ำปลีอบแห้ง 15 กรัมต่อดิน 150 กรัมมีผลในการยับยั้งการงอกของเมล็ดวัชพืชได้ดีที่สุด และผงใบกะหล่ำปลีอบแห้งไม่มีผลในการกระตุ้นการงอกของเมล็ดพืชปลูก อัตราส่วนของผงใบกะหล่ำปลี 10 กรัมต่อดิน 150 กรัม มีผลกระตุ้นการเจริญเติบโตของต้นหอม กะเพรา มะเขือเทศได้มากที่สุด ที่อัตราส่วนของผงใบกะหล่ำปลี 15 กรัมต่อดิน 150กรัม มีผลในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของข้าวโพดมากที่สุด และที่อัตราส่วนของผงใบ กะหล่ำปลี 10 และ 15 กรัมต่อดิน 150 กรัมมีผลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืชมากที่สุด ดังนั้นจะเห็นว่าผงใบกะหล่ำปลีอบแห้งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้เกษตรกรใช้แทนสารเคมีกำจัดวัชพืชและยังสามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชปลูกได้อีกด้วย