การศึกษาผลของอุณหภูมิพรีไฮโดรไลซิสและความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อการสกัดเซลลูโลสจากแกลบด้วยวิธีการสกัดเบื้องต้นด้วยน้ำร้อนร่วมกับการสกัดด้วยด่าง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรัทยา เอื้อชัยนุวัฒน์, นันท์นภัส แพรสุวัฒน์ศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปราโมทย์ น้ำยาง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แกลบเป็นวัสดุเหลือทิ้งหลังจากระบวนการสีข้าว ซึ่งเป็นแหล่งของเส้นใยอาหารที่สามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ในอาหารได้ โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิและความ

เข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อการสกัดเซลลูโลสจากแกลบด้วยวิธีการสกัดเบื้องต้นด้วยน ้า

ร้อนร่วมกับการสกัดด้วยด่าง หลังจากนั้นท าการวิเคราะห์คุณสมบัติของสารสกัดเซลลูโลสจาก

แกลบ ผลการศึกษาพบว่าพบว่า สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเซลลูโลสจากแกลบ ด้วยวิธีการ

สกัดเซลลูโลสเบื้องต้นด้วยน ้าร้อนร่วมกับวิธีการสกัดด้วยด่าง คือ ที่อุณหภูมิพรีไฮโดรไลซิส 90

องศาเซลเซียส ความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ 5% ซึ่งจะได้ปริมาณผลผลิตสูงสุดอยู่ที่

46.03% และได้ปริมาณเซลลูโลสบริสุทธิ์อยู่ในระดับที่ดีอยู่ที่ 62.96% และเซลลูโลสที่ได้มี

ลักษณะสีเหลืองอมน ้าตาล ดังนั้นแกลบจึงเป็นวัสดุเหลือทิ้งที่เหมาะสมในการน ามาสกัดเซลลูโลส

และเซลลูโลสที่สกัดได้สามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นวัตถุเติมแต่งอาหารได้ในอนาคต