การศึกษาผลการตอบสนองของหอยทากต่อสารทดสอบ 8 ชนิด และผลการใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันหอยทาก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วชิรวิทย์ บุญสิน, กิตติวรรณ เอนกธนะสุวรรณ, วัลย์นรา คุมวิสะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชา พัฒนา, ปารินทร์ มัฆวิมาลย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปากช่อง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำรายงาน เรื่อง การศึกษาผลการตอบสนองของหอยทากต่อสารทดสอบ 8 ชนิด

และผลการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันหอยทาก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการตอบสนองของหอยทากต่อสารทดสอบ 8 ชนิด ได้แก่ น้ำปูนใส น้ำปูนแดง น้ำเกลือ น้ำยาสูบ น้ำตะไคร้ น้ำเปลือกส้ม น้ำใบสาบเสือ น้ำกากกาแฟและเพื่อผลิตสารฉีดพ่นและแผ่นป้องกันหอยทากการทดลองนี้ดำเนินการทดลอง 3ตอนคือ

ตอนที่ 1การนำสารละลายทั้ง8 ชนิด มาทดสอบกับหอยทากสาลิกาและหอยทากยักษ์

อาฟริกาเพื่อเปรียบเทียบผลการตอบสนองของหอยทากต่อสารละลายชนิดต่างๆ

ตอนที่2การทำผลิตภัณฑ์จากกสารในตอนที่ 1 ที่ให้ผลป้องกันหอย 3 ลำดับแรกมาทำ

เป็นผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ

ตอนที่ 3 การนำผลิตภัณฑ์ไปทดสอบผลการป้องกันหอยทาก

1.จากผลการทดลองทั้ง 3 ตอนพบว่าสารที่ให้ผลในการป้องกันหอยทาก

ดีที่สุด คือ น้ำยาสูบ รองลงมาคือ น้ำเกลือ อันดับ 3คือน้ำกากกาแฟ

2.น้ำสารละลายยาสูบนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปสเปรย์ฉีดพ่นได้ส่วนสาร 3

อันดับแรกที่ให้ผลป้องกันหอยทากได้แก่ ยาสูบ เกลือ และกากกาแฟ เมื่อนำมาทำเป็นแผ่นได้โดยอาศัยการผสมกับกระดาษและวัตถุประสานสารละลายยาสูบนำมาทำในรูปของสเปรย์ฉีดพ่นและแผ่นป้องกันได้เป็นอย่างดี

3.สารละลายน้ำยาสูบเมื่อนำไปฉีดพ่นที่ผักเพื่อป้องกันการกัดทำลายของหอยทาก

ได้จริง และแผ่นป้องกันที่ผลิตจากส่วนผสมยาสูบ เกลือ และกากกาแฟ สามารถป้องกันและทำให้หอยทากระคายเคือง จนไม่สามารถเคลื่อนที่ไปได้