ศึกษาคุณสมบัติฟิล์มชีวภาพจากเอ็กโซพอลิแซคคาไรด์ที่ผลิตโดยสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนวัฒน์ ไข่ทอง, ธนเสฏฐ์ ตรีพุฒิพัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพล กลิ่นพุฒ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟิล์มชีวภาพจาก Exopolysaccharide ของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน โดยทำการเพิ่มจำนวน cyanobacteria hapalosiphon sp. ในแกลลอน และสกัด Exopolysaccharide(EPS) โดยนำ cyanobacteria ที่เลี้ยงนำไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 6,000 รอบต่อนาที เป็นระยะเวลา 20 นาที และทำการแยกตะกอนcyanobacteria ออกจากน้ำ จากนั้นนำน้ำที่ได้ไปผสมเอทานอลต่อน้ำที่อัตราส่วน 2:1โดยปริมาตร แล้วรอเอทานอลระเหยหลังจากนั้นเก็บตะกอน EPS โดยปั่นเหวี่ยงอีกรอบ แล้วนำเข้าตู้อบอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเป็น เวลา 1 วัน จากนั้นนำ EPS ที่ได้มาวิเคราะห์ความชื้นตามวิธีมาตรฐาน AOAC (1995)เตรียมสารละลายฟิล์ม EPS โดยดัดแปลงวิธีของ Peirmaria และคณะ (2009)โดยนำผง EPS ที่ได้จากการอบแห้งมาละลายในน้ำกลั่นให้ได้ความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ (น้ำหนัก/ปริมาตร) กวนผสมจน EPS ละลาย แล้ว เติมกลีเซอรอลในปริมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณ EPS กวนผสมเป็นเวลา 15 นาที กำจัดฟองอากาศ โดยการSonication เป็นเวลา 5 นาที แล้ว นำสารละลายฟิล์มที่ได้มาขึ้นรูปฟิล์ม โดยเติมสารละลายฟิล์มลงในเบ้าซิลิโคนขนาด 5×5 ตารางเซนติเมตร ควบคุมให้มีปริมาณของแข็งเท่ากับ 18 มิลลิกรัมต่อ 5×5 ตารางเซนติเมตรทำให้แห้งที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชั่วโมงจากนั้นนำมาทำให้แห้งต่อในตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์เท่ากับ 50 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 48 ชั่วโมง ลอกแผ่นฟิล์มออกจากแผ่นซิลิโคน เพื่อทำการวิเคราะห์คุณสมบัติของฟิล์ม