ศึกษาคุณสมบัติของหนามเม่นทะเลการรักษาโรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรรณิการ์ ตั้งวิชัย, ณัฐวรรณ แย้มสินธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิตารีย์ ทองเทียนชัย, สุชญา ศรีอุดม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ เป็นนิ่วที่พบได้ประมาณ 5% ของนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะทั้งหมด (ไต หลอดไต และกระเพาะปัสสาวะ) อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น มีปริมาณของสารบางอย่างตกตะกอนสูงในปัสสาวะ การกักค้างของปัสสาวะเรื้อรังในกระเพาะปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะมีการระคายเคืองเรื้อรัง หรือการที่มีนิ่วหลุดลงมาจากไตแล้วมาสะสมจนโตขึ้นในกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งการรักษามีหลายวิธี อาจจะเป็นการผ่าตัด การเจาะเพื่อดูดเอานิ่วออก หรือการสลายนิ่ว แต่การสลายนิ่วด้วยวิธีเหล่านี้มีราคาสูง ในตำราแพทย์แผนไทยมีการใช้ขนเม่นทะเลในการสลายนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ โดยบดให้เป็นผงละเอียด แล้วนำมาผสมกับน้ำมะนาว ดื่มจนหมด หลังจากนั้นประมาณ 10-15 นาทีดื่มโซดาตาม ซึ่งวิธีการตรวจสอบจะตรวจสอบโดยการนำขนเม่นที่ผสมกับน้ำมะนาวมาทดสอบในสภาวะที่จำลองขึ้นให้มีลักษณะคล้ายกับสภาวะในร่างกาย โดยใช้เอนไซม์อะไมเลสที่อยู่ในน้ำลาย เอนไซม์เปปซินในกระเพาะอาหาร และเอนไซม์จากตับอ่อน ได้แก่ เอนไซม์อะไมเลส ไลเปส และทริปซิน ที่อยู่ในลำไส้เล็ก จากนั้นจึงนำมาทดสอบกับแบบจำลองการเกิดนิ่วที่จำลองให้มีคุณสมบัติคล้ายกับนิ่วที่เกิดขึ้นในร่างกาย ซึ่งจำลองจาก Na2S04 • 10H2, MgSO4 • 7H20, NH4CI, KCI , NaH2P04 • 2H20, Na2HP04 • 12H20, NaCl และ calcium oxalate ในงานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบความสามารถในการสลายนิ่วในกระเพาะปัสสาวะโดยจำลองนิ่วให้มีลักษณะใกล้เคียงกับนิ่วซึ่งเกิดจากนิ่วในไตที่หลุดมาสะสมจนโตขึ้นในกระเพาะปัสสาวะ