การศึกษาความเข้มข้นของกรดอะซิติกต่อประสิทธิภาพสีย้อมโครโมโซมจากครั่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริญาพร ฟังเร็ว, ชาลิสา สุธาพจน์, เบญญา สุโขชัยวานิช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุวดี แสนทรงสิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์