การศึกษาความเข้มข้นของกรดอะซิติกต่อคุณภาพของสีย้อมโครโมโซมจากครั่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริญาพร ฟังเร็ว, เบญญา สุโขชัยวานิช, ชาลิสา สุธาพจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุวดี แสนทรงสิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์