การศึกษาความเข้มข้นของสารละลายเกลือ และระยะเวลาต่อประสิทธิภาพของสีย้อมโครโมโซมจากครั่ง , ถั่วฝักยาวพันธุ์สิรินธรเบอร์ 1 , กระชายดำ และว่านหอมแดง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริญาพร ฟังเร็ว, เบญญา สุโขชัยวานิช, ชาลิสา สุธาพจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุวดี แสนทรงสิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความเข้มข้นของสารละลายเกลือและระยะเวลาต่อการติดสีโครโมโซมระหว่างสีย้อมโครโมโซมจากครั่ง ถั่วฝักยาวสิรินธร เบอร์ 1 ว่านหอมแดง และกระชายดำ โดยมีขั้นตอนดังนี้ ตอนที่ 1 การเตรียมสีย้อมโครโมโซมจากครั่งครั่ง ถั่วฝักยาวสิรินธร เบอร์ 1 ว่านหอมแดง และกระชายดำ ที่มีความเข้มข้น 25 %w/v ในกรดแอซิติก 45 % ตอนที่ 2 เปรียบเทียบการติดสีโครโมโซมของสีย้อมโครโมโซมระหว่างครั่ง, ถั่วฝักยาวสิรินธร เบอร์ 1, ว่านหอมแดง และกระชายดำ ตอนที่ 3 เปรียบเทียบการติดสีโครโมโซมของสีย้อมโครโมโซมระหว่างครั่ง, ถั่วฝักยาวสิรินธร เบอร์ 1, ว่านหอมแดง และกระชายดำที่ใช้สารละลายเกลือ 10 %w/v, 20 %w/v และ 30 %w/v เป็นมอร์แดนท์ และตอนที่ 4 ศึกษาผลของระยะเวลาต่อคุณภาพการติดสีของสีย้อมโครโมโซมแต่ละชนิด โดยใช้สารละลายเกลือ 30 %w/v ผลการวิจัยพบว่าสีย้อมโครโมโซมที่ความเข้มข้น 25 %w/v ในกรดแอซิติก 45 % จากครั่งสามารถย้อมติดโครโมโซมได้ดีที่สุด รองลงมาเป็นถั่ว, ว่านหอมแดง และกระชายดำ ตามลำดับ ส่วนผลความเข้มข้นของสารละลายเกลือที่ใช้เป็นมอแดนท์ พบว่า ที่ความเข้มข้นสารละลายเกลือ 30 %w/v สามารถเพิ่มการติดสีโครโมโซมได้ชัดจนที่สุด และผลการศึกษาระยะเวลาต่อประสิทธิภาพของสีย้อมโครโมโซม พบว่า สีย้อมโครโมโซมยังสามารถติดสีโครโมโซมได้ดี โดยสีย้อมโครโมโซมจากครั่ง ได้ดีที่สุด รองลงมาเป็นถั่วสิรินธรเบอร์ 1, ว่านหอมแดง และกระชายดำ ตามลำดับ แสดงว่าสีย้อมโครโมโซมจากครั่งมีประสิทธิภาพในการย้อมติดสีโครโมโซมได้ดีที่สุด และสามารถใช้ความเข้มข้นสารละลายเกลือ 30 %w/v ในการเพิ่มประสิทธิภาพการติดสีย้อมโครโมโซมได้ และระยะเวลา 90 วันไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของสีย้อมโครโมโซม