3D filament จากขวดพลาสติกเหลือใช้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรินทร ศรีธิ, ธีรภัทร ตั้งตัว, ณัฐดนัย สมวงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จามจุรี พรหมเผ่า, ประภาส รวมปะระ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มีจุดประสงค์เพื่อลดขวดหรือพลาสติกเหลือใช้ และลดต้นทุนที่นำมาใช้ซื้อเส้นใยสำหรับ3D printer