กังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัณฑิตา คงเกลี้ยง, โภคิณ พฤกษะวัน, กิติภา หนูเลี่ยง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประกอบกิจ แหลมม่วง, วรวุฒิ เหล็กเกิดผล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันปัญหาเรื่องคุณภาพของน้ำในแหล่งน้ำมีปริมาณออกซิเจนไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของสัตว์น้ำจึงมีการคิดค้นอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อผลิตออกซิเจนในน้ำให้มีปริมาณเหมาะสมและช่วยให้แหล่งน้ำมีคุณภาพดีขึ้นผู้พัฒนาจึงได้คิดค้นกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นเพื่อที่จะใช้กังหันในการปั๊มออกซิเจนขึ้นในน้ำโครงงานนี้พัฒนาขึ้นเพื่อจะช่วยเพิ่มคุณภาพของน้ำให้มีออกซิเจนที่เพียงพอ