การศึกษาสารสกัดฮอร์โมนจิบเบอเรลลินในปลีกล้วยชนิดต่างๆที่มีผลต่อการออกดอกของดอกเบญจมาศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิพยาภรณ์ รอตตระกูล, มิรันตี งอกงาม, โยธิน พลายแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิศารัตน์ ทาพันธ์, สุวพิชญ์ เกษมสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีอ่างทอง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง "การศึกษาสารสกัดฮอร์โมนจิบเบอเรลลินในปลีกล้วยชนิดต่างๆที่มีผลต่อการ

ออกดอกของดอกเบญจมาศ" จัดท าขึ้นเพื่อเปรียบเทียบสารสกัดฮอร์โมนจิบเบอเรลลินจากปลีกล้วย

ชนิดต่างๆ มีผลต่อการออกดอกของดอกเบญจมาศ เนื่องจากดอกเบญจมาศเป็นพืชเศรษฐกิจที่

ต้องการช่วงแสงยาวและอากาศหนาวเย็นก่อนออกดอก จากการศึกษา พบว่า ฮอร์โมนที่สามารถ

ทดแทนความต้องการช่วงแสงยาว ความหนาวเย็นก่อนออกดอกของพืชนั้น คือ ฮอร์โมนจิบเบอเรลลิน

การใช้ฮอร์โมนจิบเบอเรลลินที่แตกต่างกันนั้น จะท าให้การออกดอกของดอกเบญจมาศแตกต่างกัน จึง

เป็นที่มาในการศึกษาสารสกัดฮอร์โมนจิบเบอเรลลินจากปลีกล้วยน้ าว้า ปลีกล้วยหอม ปลีกล้วยหักมุก

ปลีกล้วยไข่ และปลีกล้วยนาก โดยใช้สารสกัดฮอร์โมนจิบเบอเรลลินจากปลีกล้วยชนิดต่างๆ 25 ml

ต่อน้ า 20,000 ml และชุดควบคุม ท าการทดลองปลูกต้นเบญจมาศเป็นเวลา 90 วัน จากการทดลอง

พบว่า สารสกัดฮอร์โมนจิบเบอเรลลินจากปลีกล้วย ที่มีผลต่อการออกดอกของดอกเบญจมาศได้ดี

ที่สุด คือ สารสกัดฮอร์โมนจิบเบอเรลลินจากปลีกล้วยไข่ ซึ่งใช้ระยะเวลาน้อยที่สุดในการติดดอกแรก

จากต้นที่ติดดอกเฉลี่ย 56 วัน โดยมีค่าเฉลี่ยของการออกดอกอยู่ที่ร้อยละ 93.33% มีจ านวนดอก

ทั้งหมด 43 ดอก และการทดลองที่ได้ผลน้อยที่สุด คือ การทดลองในแปลงที่ไม่ใส่สารสกัดฮอร์โมนจิบ

เบอเรลลิน โดยใช้ระยะเวลามากที่สุดในการติดดอกแรกจากต้นที่ติดดอกเฉลี่ย 67 วัน มีค่าเฉลี่ยของ

การออกดอกอยู่ที่ร้อยละ 40% และมีจ านวนดอกทั้งหมด 8 ดอก