เเผ่นพลาสติกชีวภาพจากเปลือกกุ้งเเละเเป้งสาคู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ลัลน์ลลิต ทองเอียบ, ศิริโสภา ลัคนาศิโรรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญใจ กาญจนศรีเมฆ, กัณฐาภรณ์ คงอินทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ที่มาเเละความสำคัญ

ในปัจจุบันมีการใช้พลาสติกกันอย่างแพร่หลายทั้งในอุตสาหกรรมและแม้ในชีวิตประจําวัน พลาสติกชีวภาพเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สนใจนํามาใช้เพื่อลดปัญหาจากการใช้พลาสติกเนื่องจากพลาสติกย่อยสลายได้ยากและมีการปล่อยสารซึ่งเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมจากปัญหาดังกล่าวผู้พัฒนาโครงงานมีแนวคิดที่จะดําเนินการศึกษา เพื่อศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมกันนั้นมีการพัฒนารูปแบบของการนําวัสดุเหลือใช้ในการบริโภคในครัวเรือนเเละในร้านอาหารเหล่านี้มาสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยการนํามาผลิตเป็นพลาสติกชีวภาพจากไคโตซาน และเเป้งสาคูเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการนําวัสดุเหลือใช้มาใช้ใหม่ โดยเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงซึ่งยึดหลักการคิดอย่างเป็นระบบ และนําเผยแพร่ให้เกิดแรงกระตุ้นแก่ชุมชนในพื้นที่อื่นๆ ให้เห็นความสําคัญด้านการสร้างแหล่งผลิตพลาสติกชีวภาพซึ่งเป็นทางเลือกดังกล่าว ผู้พัฒนาโครงงานจึงจัดทำโครงงานพลาสติกชีวภาพจากเปลือกกุ้งและแป้งสาคูขึ้นเพื่อเเก้ปัญหาดังกล่าวนี้

วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษาและผลิตไคตินจากเปลือกกุ้ง

2.เพื่อศึกษาและผลิตไคโตซานจากเปลือกกุ้ง

3.เพื่อผลิตพลาสติกชีวภาพจากไคโตซานเเละเเป้งสาคู

4.เพื่อลดการใช้พลาสติกที่ย่อยสลายยากใช้เวลานานและเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

สมมติฐาน

1.สามารถผลิตไคตินจากเปลือกกุ้งได้

2.สามารถผลิตไคโตซานจากเปลือกกุ้งได้

3.สามารถผลิตพลาสติกชีวภาพจากไคโตซานเเละเเป้งสาคูได้

วัสดุอุปกรณ์

เปลือกกุ้ง

โซเดียมไฮดรอกไซต์

กรดไฮโดรคลอริก

กลีเซอรอล

เเป้งสาคู

น้ำ

วิธีการทำ

1.การเตรียมเปลือกกุ้ง

2.การกำจัดแร่ธาตุกุ้ง

3.การกำจัดโปรตีนกุ้ง

4.นำไคติน (เปลือกกุ้งที่ได้จากขั้นตอนกำจัดแร่ธาตุและโปรตีน) มาสกัดเป็นไคโตซาน

5.นำไคโตซานที่ได้ผสมกับแป้งสาคูและนำมาผสมกับกลีเซอรอลเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น