เล่นให้สุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คมชาญ ตันเวชกูล, ญาณิศา พรหมราช, ปฐมพร หยังหลัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พุธินันท์ รัตคาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันมีการสร้างเกมพัฒนาสมองขึ้นมาอย่างมากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เล่น หนึ่งในนั้นคือ เกม1024 ซึ่งเป็นเกมที่ได้รับความสนใจจากผู้คนในทุกเพศทุกวัย โดยรูปแบบของเกมจะมีตารางขนาด 4*4 จนถึงตารางขนาด 8*8 ซึ่งหนึ่งในตารางที่เล่นแล้วได้รับผลรวมของตัวเลขในตารางน้อย คือตารางขนาด 4*4 เนื่องจากในรูปแบบของapplication จะเป็นการสุ่มตัวเลขที่จะแสดงในแต่ละช่อง ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงมีความสนใจที่จะจัดทำโครงงานเล่นให้สุด (The end of 1024) ขึ้นเพื่อหาวิธีการเล่นที่จะทำให้ผลรวมของตัวเลขที่ได้มีค่ามากที่สุด และหากสุ่มตัวเลขมาแล้ว ตัวเลขอยู่ในช่องที่ไม่ตรงต่อความต้องการจะมีการจัดการกับปัญหานั้นอย่างไรเพื่อให้เกมดำเนินต่อไปได้ โดยใช้ความรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องสถิติและความน่าจะเป็น มาใช้ในการศึกษาโครงงาน และพัฒนาความรู้เพื่อนำไปต่อยอดสู่การนำไปใช้จริง