หุ่นยนต์ทำความสะอาดพื้นห้องน้ำอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปภพ พันธรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เมฆา ดีสงคราม, ศุภากร พวงยอด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สังคมในยุคปัจจุบันนั้นเป็นสังคมที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตซึ้งจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพชีวิตของคนในปัจจุบัน การนำเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกนั้นถือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในยุคปัจจุบันด้วย จึงได้มีการนำเอาความรู้ด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมมาพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการทำความสะอาดพื้นห้องน้ำ โดยใช้โปรแกรม Arduino และความสามารถด้านวิศวกรรมในการสร้าง หุ่นยนต์ทำความสะอาดพื้นห้องน้ำอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยลดภาระและเวลาในการทำความสะอาดห้องน้ำลงได้ไม่มากก็น้อย