สเปรย์น้ำหน่อไม้ดองไล่แมงมุม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐธีรา บุตรเวียงพันธ์, กรินทร์ จิตจำนงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวรจนี จันทวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาบ้านสกปรกเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแทบทุกๆบ้าน โดยสาเหตุมาจากการที่บ้านเลอะเทอะ ฝุ่นที่ปลิวมาจากภายนอกหรือแม้แต่หยากไย่จากแมงมุม ที่มาสร้างใยเพื่อดักแมลงตามมุมห้อง เพดาน หรือซอกต่างๆภายในบ้าน จากปัญหานี้ทำให้ทางคณะผู้จัดทำ ว่า ควรจัดทำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน และสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญสามารถไล่แมงมุมได้ ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงได้ใช้น้ำหน่อไม้ดองมาจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ำหน่อไม้ไล่แมงมุม