การศึกษาประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ไมโครคอกคัส ที่เป็นสาเหตุของการเน่าเสียของน้ำนมสด ในสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อาภาศิริ ชาวไชย, สุวภัทร์ เบ็ญจกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาญ เถาวันนี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรียานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาผลของสนามแม่เหล็กต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย โดยการคัดแยกแบคทีเรีย ไมโครคอกคัส จากน้ำนมสดที่เน่าเสียแล้ว จากนั้นนำมาเลี้ยงไว้ในบริเวณที่มีขนาดของสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มแตกต่างกัน เพื่อศึกษาว่าสนามแม่เหล็ก จะมีผลในการยับยั้งหรือชะลอการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ชนิดนี้ได้หรือไม่ ซึ่งเราคาดหวังว่าผลจากการศึกษานี้จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะนำมาประยุกต์เป็นการประดิษฐ์อุปกรณ์ที่สามารถเก็บรักษาน้ำนมสด ไว้ไม่ให้เน่าเสียเร็วและปลอดเชื้อแบคทีเรีย เพื่อให้เป็นวิธีการที่จะยืดอายุของน้ำนมสดได้อีก วิธีการหนึ่ง ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้จะไม่ทำให้ คุณค่าของอาหารเปลี่ยนไป เหมือนเช่นวิธีการ พาสเจอร์ไรซ์ (pasteurization) และถ้าผลการศึกษานี้ ยอมรับสมสมมติฐานที่ตั้งไว้ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบกิจการ ฟาร์มโคนม ซึ่งต้องเร่งรีบเวลาในการขนส่งน้ำนม และการประกอบการร้าน เครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ ที่มีวิธีการเก็บรักษาน้ำนมสดไว้ไม่ให้เกิดการเน่าเสียเร็ว ผู้บริโภคได้ดื่มนมที่มีคุณค่า สารอาหาร ครบถ้วนเกิดผลดีต่อสุขภาพ ร่างกาย