การพัฒนาแอพลิเคชั่นสำหรับการตรวจวัดปริมาณน้ำยางพาราสดจากสมการความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำยางพาราสดกับข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สโรชา โฉมเฉลา, รัฐภูมิ นวลใย, เพลงดิน สุขล้วน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาญ เถาวันนี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรียานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์นี้ ได้อ้างถึงนางสาวอารยา ทองอยู่ และคณะ โรงเรียนศรียานุสรณ์ และคณะ ( 2563 ) ได้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสร้างสมการทำนายปริมาณน้ำยางพาราสดจากข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา แต่สมการทำนายปริมาณน้ำยางพาราสดที่สร้างขึ้นจากโครงงานดังกล่าวนั้น ยังไม่มีความแม่นยำเพียงพอ เหตุผลเนื่องจากการนำข้อมูล อุตุนิยมวิทยา กับ ข้อมูลปริมาณน้ำยางพาราสด นั้นน้อยเกินไปเพียงแค่ หนึ่งปีย้อนหลัง และในโครงงานนี้ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการนำข้อมูลอุตุนิยมวิทยา กับ ข้อมูลปริมาณน้ำยางพาราสด ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2563 ทำการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลอุตุนิยมวิทยาแต่ละตัวว่าส่งผลต่อปริมาณน้ำยางพาราสดหรือไม่อย่างไร โดยใช้การวิเคราะห์สถิติแบบสหสัมพันธ์ เมื่อทราบว่าข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาตัวใดที่ส่งผลต่อปริมาณน้ำยางพารามากที่สุด นำมาสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ในรูปสมการถดถอยเชิงเส้น แล้วพัฒนาให้เป็นโปรแกรมการทำนายปริมาณน้ำยางพาราสด ในรูปของแอพพลิเคชั่น ที่สามารถใช้งานได้บนสมาร์ทโฟน เพื่อที่จะทำให้ชาวเกษตรกรได้ทราบว่าในวันที่จะทำการกรีดน้ำยางพารานั้นควรจะมีผลผลิตเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดเพื่อให้เป็นข้อมูลในการลงทุน ทั้งนี้แอพลิคชั่นที่จัดสร้างขึ้นนั้นจะมีความสะดวก ใช้งานง่ายบน สมาร์ทโฟน ที่เกษตรกรจะเข้าถึงได้ง่ายผลการดำเนินการพบว่า สมการที่สร้างขึ้นสามารถนำไปทำนายปริมาณน้ำยางพาราสดได้ไกล้เคียงกับปริมาณน้ำยางพาราจริงที่กรีดได้ในแต่ละวัน คิดเป็นปอร์เซ็นต์ ความแตกต่างที่ 5.75%