การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเกิดปรากฏการณ์ Fluid Bridge

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิรัสยา ทบด้าน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาญ เถาวันนี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรียานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเกิดปรากฏการณ์ Fluid Bridge ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจาก การนำของเหลวบรรจุลงในบีกเกอร์ สองใบ แล้วต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงความต่างศักย์สูง ประมาณ 10 KV ถึง 20 KV จะปรากฏเห็นลำของเหลวเป็นสะพานเชื่อมระหว่างบีกเกอร์ทั้งสองใบ ซึ่งสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์นี้เนื่องมาจาก สาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ เนื่องจากการที่ ของเหลวในสองบีกเกอร์ ถูกต่อเข้ากับความต่างศักย์โวลต์สูง โมเลกุลของเหลวจะเกิดการ Polarization ของประจุไฟฟ้า ภายในอะตอมอย่างต่อเนื่องกันของของเหลวที่อยู่ระหว่างบีกเกอร์ทั้งสอง ทำให้เกิดแรงทางไฟฟ้ายึดเหนี่ยวกันของโมเลกุลของของเหลวเกิดเป็นลำของเหลวที่เชื่อมติดต่อกัน ในการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน การศึกษาตอนที่ 1 เป็นการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบลักษณะการเกิด Fuid Bridge ที่ระดับความต่างศักย์ต่าง ๆ และในการศึกษาตอนที่ 2 ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการเกิด Fuid Bridge กับของเหลวที่มีความตึงผิวแตกต่างกัน ผลการศึกษาปรากฏว่า ถ้าความต่างศักย์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ขนาดของสะพานที่เชื่อมระหว่างบีกเกอร์ทั้งสองจะมีขนาดใหญ่ขึ้น ตามลำดับ เนื่องมาจากว่า ค่าสนามไฟฟ้ามากขึ้นจะทำให้เกิดแรงทางไฟฟ้า ยึดเหนี่ยวระหว่าโมเลกุลของของเหลว มากขึ้นตามลำดับ และถ้าใช้ของเหลวที่มีความตึงผิวมากทำการทดลองที่ระดับความต่างศักย์เดียวกัน จะทำให้ สะพานมีขนาดใหญ่ขึ้น ตามขนาดของแรงตึงผิว เช่นกัน สาเหตุเนื่องจากของเหลวที่มีความตึงผิวมากหมายถึง เกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของวัตถุมากนั่นเอง