ระบบลาเรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญวีร์ จิตอามาตย์, ณัฐกาญจน์ ตรั่นวัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจพร จันทรโคตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์