ระบบโรงเรือนจำลองการเพาะเลี้ยงจิ้งโกร่งอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภานุมาศ เลขาโชค, ภคพร จีนครุฑ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชราภรณ์ แสนนา, มาฆภูมิ ชุมพลวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คนในพื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักรายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายสินค้าทางการเกษตรแต่ก็ยังพบว่าคนในพื้นที่ภาคอีสานยังมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีมากนักเนื่องจากมีรายได้ทางเดียวดังนั้นในหลายๆชุมชนจึงคิดแนวทางในการเพิ่มรายได้ด้วยการเลี้ยงแมลง การเลี้ยงแมลงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับความนิยม เนื่องจากปัจจุบันคนนิยมรับประทานแมลงเป็นอาหารเห็นได้จากสินค้าในท้องตลาดที่วางขายทั่วไปทำให้ความต้องการแมลงของตลาดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งราคาของแมลงตกกิโลกรัมละ 150-200 บาท รายได้จากการเลี้ยงแมลงทำให้คนในชุมชนมีรายได้เสริมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการสำรวจข้อมูลในพื้นที่ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์พบว่าแมลงที่นิยมเลี้ยงคือจิ้งหรีด และแมลงสะดิ้ง แต่จากการสอบถามความต้องการของผู้บริโภคทั่วไปพบว่ายังมีแมลงอีกชนิดหนึ่งที่เป็นที่ต้องการแต่ยังมีคนเลี้ยงน้อยมากคือจิ้งโกร่ง จากการสอบถามเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงแมลงได้ข้อมูลว่าจิ้งโกร่งเป็นแมลงที่เลี้ยงยาก มีอัตราการตายสูงเนื่องจากจิ้งโกร่งมีพฤติกรรมที่มีนิสัยดุร้าย มักต่อสู้กันเอง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้จิ้งโกร่งมีราคาสูงถึงตัวละ 2- 3 บาท การเพาะเลี้ยงจิ้งโกร่งต้องมีสภาวะที่เหมาะสม ผู้จัดทำมีความสนใจในการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของจิ้งโกร่ง โดยการจำลองโรงเรือนเพาะเลี้ยงจิ้งโกร่งและสร้างระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติด้วยโปรแกรม Arduino Uno มาสร้างระบบที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือนจำลอง เนื่องจาก Arduino เป็นซอร์ฟแวร์ที่ใช้งานร่วมกับภาษา C ง่ายต่อการเรียนรู้และการใช้งานมีรูปแบบการเขียนคำสั่งโปรแกรมที่ไม่ซับซ้อนสามารถทำงานกับงานที่มีความซับซ้อนมากได้ และศึกษาสูตรอารหารเสริมจำนวน 3 สูตร ที่เพิ่มน้ำหนักตัวให้กับจิ้งโกร่ง สร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงจิ้งโกร่ง