ระบบโรงเรือนจำลองเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฏิปาสวี วาลีประโคน, ปาลิตา ศรีสุแล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รพีพร ตะเคียนราม, รวิวรรณ กองมาศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คนในพื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักรายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายสินค้าทางการเกษตรแต่ก็ยังพบว่าคนในพื้นที่ภาคอีสานยังมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีมากนักเนื่องจากมีรายได้ทางเดียวดังนั้นในหลายๆชุมชนจึงคิดแนวทางในการเพิ่มรายได้ด้วยการเลี้ยงแมลง การเลี้ยงแมลงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับความนิยม เนื่องจากปัจจุบันคนนิยมรับประทานแมลงเป็นอาหารเห็นได้จากสินค้าในท้องตลาดที่วางขายทั่วไปทำให้ความต้องการแมลงของตลาดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งราคาของแมลงตกกิโลกรัมละ 100-150 บาท รายได้จากการเลี้ยงแมลงทำให้คนในชุมชนมีรายได้เสริมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการสำรวจข้อมูลในพื้นที่ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์พบว่าแมลงที่นิยมเลี้ยงคือจิ้งหรีด และแมลงสะดิ้ง แมลงจิ้งหรีดเป็นแมลงที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคและยังเป็นที่ต้องการสูงของตลาดทำให้มีราคาสูง ซึ่งในการขายแมลงจิ้งหรีด ผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงแมลงจิ้งหรีดจะขายที่กิโลกรัมละ 120-150 บาท หากมีการเพิ่มน้ำหนักตัวให้กับแมลงจิ้งหรีดได้ก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการอาชีพเลี้ยงจิ้งหรีดนั้นมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น จากการสอบถามเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงแมลงได้ข้อมูลว่า แมลงจิ้งหรีดมีอัตราการตายค่อนข้างสูง มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมอย่างมาก เนื่องจากแมลงจิ้งหรีดต้องอาศัยอยู่ในอุณหภูมิ แสงแดด และความชื้นที่เหมาะสม ไม่แฉะ ผู้จัดทำจึงมีความสนใจในการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของจิ้งหรีด โดยการจำลองโรงเรือนเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดและสร้างระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และการให้อาหารอัตโนมัติด้วยโปรแกรม Arduino Uno มาสร้างระบบที่สามารถควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และการให้อาหารภายในโรงเรือนจำลอง เพื่อลดอัตราการตายของจิ้งหรีด สร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด