ระบบแจ้งเตือนปริมาณเจลแอลกอฮอล์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วสันต์ โนวิรัมย์, พันธรัฐ ทะเรรัมย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุวดี สุวรรณ์, พีระ บุญฉลาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระบบแจ้งเตือนปริมาณแอลกอฮอล์(Alcohol gel alarm system)มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการเติมเจลแอลกอฮอล์ไม่ต่อเนื่องจึงไม่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ โดยมีการปฏิบัติงานและทดลองใช้ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ โดยจะต้องอาศัยความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ ในการเชื่อมโยงเครือข่ายและเขียนโค้ดป้อนคำสั่งต่างๆให้ระบบแจ้งเตือนปริมาณเจลแอลกอฮอล์ทำงานได้ผ่านเครือข่ายไร้สาย และเมื่อได้ชิ้นงานแล้วจะเปรียบเทียบปริมาณที่ระบบแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้กับปริมาณเจลแอลกอฮอล์จริงเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชิ้นงาน