สีย้อมโครโมโซมในรูปแบบแผ่นเจลาตินจากเกล็ดปลา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มณีรัตน์ หงอสกุล, ธารน้ำทิพย์ รักษาชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุวรรณ ชูแทน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการศึกษาทางพันธุศาสตร์โมเลกุลโดยเฉพาะการศึกษาการแบ่งเซลล์ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก สีย้อมโครโมโซมจึงมีความจำเป็นมากในการย้อมโครโมโซมเพื่อศึกษาระยะการแบ่ง เซลล์หรือ ดูความผิดปกติของโครโมโซมในรูปแบบต่างๆ แต่ปัจจุบันการย้อมโครโมโซมมักนิยมใช้สีสังเคราะห์ทางเคมี ซึ่งมีราคาแพงและเป็นอันตรายต่อผู้เตรียมสีและผู้ต้องการใช้งาน จึงมีการศึกษาสารสกัดสีที่ได้จากพืชธรรมชาติมาทดแทนการใช้สีสังเคราะห์ เนื่องจากมีราคาถูก สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยพบว่าสารสกัดสีที่ได้จากพืชธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพในการย้อมติดสีโครโมโซมได้ดีที่สุด คือ สารละลายที่สกัดจากข้าวเหนียวดำ เเต่ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน สารละลายอาจจะมีการบูดหรือเน่าเสีย ผู้วิจัยจึงต้องการแปรสภาพสารละลายให้อยู่ในรูปแผ่นเจลาตินที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน โดยใช้ความร้อนหรือ

สารอื่นๆเช่น กรดและเบส ในการเปลี่ยนคอลลาเจนที่มีอยู่ในเจลาตินให้สามารถละลายน้ำได้ ในปัจจุบันนิยมการนำเข้าเจลาตินจากต่างประเทศ แต่ประเทศไทยกลับไม่มีการผลิตเจลาตินเพื่อใช้เองภายในประเทศ ในขณะเดียวกันประเทศไทยเรามีอุตสาหกรรมปลาแช่แข็งเป็นจำนวนมาก แต่เกล็ดปลาที่เหลือทิ้งจากการผลิตมีการนำไปแปรรูปในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่น้อยมาก อีกทั้งยังพบว่าเกล็ดปลามีองค์ประกอบของคอลลาเจนที่สามารถผลิตเจลาตินได้และมีคุณภาพเทียบเทียมกับเจลาตินทั่วไปตามท้องตลาดและมีคุณสมบัติในการช่วยย้อมติดสีให้ติดทนนาน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสมบัติการละลายน้ำของแผ่นเจลาตินในการเตรียมวัตถุดิบทั้งแบบใช้สารละลายกรดเพียงอย่างเดียวและแบบใช้สารละลายกรดร่วมกับเบส และนำเจลาตินจากเกล็ดปลาที่ดีที่สุดมาผสมกับสีที่ได้จากการสกัดข้าวเหนียวดำเพื่อจัดทำอยู่ในรูปแบบแผ่นสำหรับใช้ในการทำสีย้อมโครโมโซมที่สามารถเก็บไว้ใช้ได้นานและสะดวกต่อการใช้งาน