สื่อการสอนในรายวิชาโลกศาสตร์และภูมิศาสตร์ เรื่อง ชั้นบรรยากาศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศภัค พงศ์ภัณฑารักษ์, โอบนิธิ เดโชสร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอนก ถนอมผล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน สังคมมีการพัฒนาทางด้านการศึกษา เทคโนโลยีได้มีส่วนร่วมในการนำมาใช้เป็นสื่อการสอนในหลายรูปแบบ การนำสื่อเหล่านี้มาใช้ประกอบการเรียนรู้ทำให้เป็นการเพิ่มความสนใจในการเรียน ถึงบทเรียนคอมพิวเตอร์กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย แต่สำหรับในวิชาโลกศาสตร์และภูมิศาสตร์ เป็นวิชาที่ใช้ความจำและความเข้าใจอย่างมาก มีเนื้อหาที่ซับซ้อน อีกทั้งยังมีสื่อการสอนที่น้อย ทำให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน ดังนั้น ทางคณะผู้จัดทำจึงร่วมกันปรึกษาหาทางแก้ปัญหานี้ด้วยการออกแบบสื่อการสอน ในรายวิชาโลกศาสตร์และภูมิศาสตร์ เรื่อง ชั้นบรรยากาศ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียน ทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหามากขึ้น