การสร้างสมการพยากรณ์ ความสัมพันธ์ของความเป็นพิษสังกะสีออกไซด์ที่มีผลต่อหนอนแดง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มณัษญา ชาญอนุสรสิทธิ์, ขวัญรัตนา โอชารส, พนัชกร จันทร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มณธิชา คล้ายแก้ว, สุกัญญา เขียวทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาครั้งนี้เป็นการทดลองในห้องปฎิบัติการจำลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาจำนวนการตายของหนอนแดงที่อาศัยอยู่ในน้ำที่มีการผสมสารละลายซิงค์ออกไซด์ที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน โดยใช้การกำหนดเวลาที่แตกต่างกันออกไปโดยเวลาที่ใช้ตรวจสอบการตายของหนอนแดงคือ 0, 6, 12, 24, 48, 72 และ 96 ชั่วโมง สังเกตลักษณะอาการของหนอนแดงที ตอบสนองต่อซิงค์ออกไซด์และบันทึกจํานวนที่ตาย โดยสังเกตว่าหนอนแดงตายเมื่อไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วน้ำหนอนแดงที่ตายนําออกจากโหลพลาสติกทันทีที่สังเกตเห็นเมื่อบันทึกข้อมูลการตายของหนอนแดงในแต่ละช่วงเวลาที่ทำการศึกษา และนำมาวิเคราะห์โดยใช้ความรู้ทางด้านสถิติด้วยโปรแกรมที่ใช้ทางด้านการคำนวณเพื่อสร้างสมการพยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตายของหนอนแดงในสารละลายซิงค์ออกไซด์ในความเข้มข้นต่างๆในแต่ละช่วงเวลาที่เราได้ทำการศึกษาการทดลองนี้