การสร้างสมการความสัมพันธ์โดยเปรียบเทียบความเข้มข้นของน้ำผงซักฟอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นหอมแดง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐธิดา บุตรรัตน์, ปุณณิศา จิรรัชวณิช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา เขียวทอง, อุษา สัตย์ซื่อ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การสร้างสมการความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของน้ำผงซักฟอกและการเจริญเติบโตของต้นหอมแดง