การสร้างเกมเพื่อการศึกษาเรื่องความแตกต่างระหว่างพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศนุชา สอนเดช, ก้องภพ สุขทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อุษณีย์ น้อยศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เล่นได้รู้จักความแตกต่างระหว่างพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยว ผ่านทาง เกม YOU in the changed school เพื่อสามารถให้ผู้เล่นได้เพลิดเพลิน และฝึกฝนการแยกแยะความแตกต่างระหว่างพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยว เพื่อให้ผู้เล่นได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยว ผ่านเหตุการณ์สมมุติขึ้นภายในเกม

การพัฒนาเกม YOU in the changed school ดำเนินการวิเคราะห์และออกแบบเกมโดยมีนิทานและนิยายเป็นต้นแบบ ร่วมถึงตำนานต่างๆ ที่ผู้คนสามารถพบเห็นได้บ่อย ทั้งในภาพยนต์ เกม การ์ตูน หรือสื่ออื่นๆ โดยใช้โปรแกรม RPG Maker MV ในการออกแบบตัวละคร แผนที่ โรงเรียน ภูมิประเทศขึ้น โดยโปรแกรม RPG Maker MV ใช้ภาษา JavaScript ที่เป็นคำสั่งในโปรแกรมกำหนดมาให้ จากการพัฒนาเกม YOU in the changed school พบว่า เกมนี้เหมาะสำหรับผู้เล่นกลุ่มมัธยมปลายที่มีความสนใจเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยวและชอบเล่นเกม โดยผู้เล่นได้เพลิดเพลินพร้อมกับทบทวนบทเรียนไปพร้อมกัน