การออกแบบแผ่นดูดซับเสียงเลียนแบบผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติมา ชูราษี, ชลิตาภรณ์ ไชยชาติ, ทัศพร กันทะใจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นรินทร รัตนทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการออกแบบแผ่นดูดซับเสียงเลียนแบบผักตบชวา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในครังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดเรียงตัวของโครงสร้างบริเวณลำต้นผักตบชวา ก้านบัว และลำต้นกล้วย รวมถึงเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับเสียงของพืชและแบบจำลองโครงสร้างพืชทั้ง 3 ชนิดนี้จากวัสดุเหลือใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการนำลำต้นของพืชที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ ผักตบชวา ก้านบัว และลำต้นกล้วย ความหนา 1 เซนติเมตรที่ตากจนแห้งมาติดลงบนแผ่นพลาสติกให้ชิดติดกัน เพื่อสร้างวัสดุดูดซับเสียงจากพืช และสร้างแบบจำลองโครงสร้างภายในของพืชโดยใช้กระดาษ หลอดพลาสติก ฟองน้ำ ดินน้ำมัน ดินปั้น ฟอยล์อลูมิเนียม และแกลบ จากนั้นทดลองหาระดับความเข้มเสียงที่วัสดุดูดซับเสียงที่ประดิษฐ์ขึ้นแต่ละชนิดสามารถดูดซับและปล่อยออกมาได้ โดยใช้ application phyphox เป็นจุดกำเนิดเสียง และใช้เครื่องวัดระดับความเข้มเสียง Vernier sound level meter วัดระดับความเข้มเสียงที่ปล่อยออกมา โดยผลการทดลองบางส่วนพบว่าผักตบชวาคือพืชที่มีประสิทธิภาพการดูดซับเสียงดีที่สุด โดยก้านบัว และกล้วยมีความสามารถในการดูดซับเสียงน้อยลงมาตามลำดับ ซึ่งจะนำข้อมูลดังต่อไปนี้ไปสร้างแบบจำลองแผ่นดูดซับเสียงจำลองโครงสร้างภายในของพืชจากวัสดุที่หาได้ง่ายในชีวิตประจำวันต่อไป