การสกัดไคโตซานจากแกนหมึกเพื่อยับยั้งเชื้อรา Alternaria Brassicicola ที่ก่อให้เกิดโรคใบจุดในกะหล่ำปลี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อิสรานุวัฒน์ สาสาย, ชนิกานต์ ขอดเมชัย, พิชามญชุ์ ธนาไสย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิลปกรณ์ จันทไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันผักและผลไม้นับว่าเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมหาศาล โดยในแต่ละปีไทยมียอดการส่งออกผัก ผลไม้ ทั้งรูปของสด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง รวม 3-4 หมื่นล้านบาทต่อปี และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 15-20% อีกทั้งผู้คนให้ความสนใจในการปลูกพืชผักสวนครัวเพิ่มมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยในการบริโภค ปัจจุบันมีการบริโภคและปลูกกะหล่ำปลีมากขึ้นพบปัญหาสำคัญในการปลูกกะหล่ำปลี คือ โรคใบจุดซึ่งโรคนี้เกิดจากเชื้อราที่มีชื่อว่า Alternaria Brassicicola พบมากในพืชตระกูล Brassica ตัวอย่างเช่น กะหล่ำปลี ผักกาดขาวปลี กวางตุ้ง บลอคโคลี ซึ่งโรคใบจุดสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกส่วนของผักตั้งแต่ระยะที่เป็นต้นอ่อนที่เริ่มงอกจากเมล็ดจนโตเป็นต้นแก่ โดยอาการที่เกิดขึ้นขั้นแรกบนต้นอ่อนคือ แผลเล็กๆสีดำขึ้นที่ลำต้น ผักที่ถูกเชื้อรา Alternaria Brassicicola เข้าทำลายตั้งแต่ระยะที่เป็นต้นกล้านี้จะหยุดการเจริญเติบโตจนส่งผลให้ผลผลิตเกิดความเสียหาย

ในการยับยั้งเชื้อรา Alternaria Brassicicola มีการใช้สารเคมีกันอย่างแพร่หลายในการฉีดพ่นยับยั้งการเกิดเชื้อรา Alternaria Brassicicola ที่จะก่อให้เกิดโรคใบจุดแต่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ที่ฉีดและผู้บริโภคผักชนิดนั้นๆที่ใช้สารเคมี อีกทั้งทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีนั้นมาใช้ ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะใช้ไคโตซานจากแกนหมึกยับยั้งเชื้อรา Alternaria Brassicicola ที่ก่อให้เกิดโรคใบจุดแทนสารเคมีเพื่อลดอันตรายจากการรับประทานผักที่ใช้สารเคมี และเป็นการใช้วัตถุดิบที่เหลือใช้มาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งไคตินจากแกนหมึกนั้นมีรูปแบบของผลึกเป็นแบบเบต้า (b-form) คือมีการเรียงตัวของสายโซ่โมเลกุลในทิศทางเดียวกันจึงมีความไวต่อปฏิกิริยาเคมีมากกว่าไคตินจากเปลือกกุ้งและกระดองปูที่มีรูปแบบของผลึกเป็นแบบอัลฟา(a-form) มีการเรียงตัวของสายโซ่โมเลกุลในลักษณะสวนทางกัน ดังนั้นไคโตซานจากแกนหมึกสามารถดูดความชื้น หรือดูดน้ำได้ดีกว่า เนื่องจากโมเลกุลของน้ำสามารถแทรกซึมผ่านเข้าไป อยู่ในส่วนของผลึกได้ง่าย อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อราและสะท้อนรังสียูวีจากแสงแดดได้