การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยืดอายุการเก็บไม้ไผ่และป้องกันการเกิดมอดของสารสกัดนิโคตินจากใบยาสูบและสารประกอบของโบรอน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อาริยา​ ทองออน, ญาณิศา ทิพย์สิงห์, พรรณวิภา อารีเอื้อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิลปกรณ์ จันทไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทนำ

ในปัจจุบันปริมาณการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่เพิ่มขึ้นทุกปี จากการนำไม้ไผ่มาใช้ทดแทนในการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ สังคมให้กระแสความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติมากขึ้น หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุสังเคราะห์ที่ก่อให้เกิดสารเคมี มลพิษ และทำลายสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ไม้ไผ่ยังมีคุณสมบัติพิเศษทั้งด้านความแข็งแรงและยืดหยุ่นที่เหนือกว่าวัสดุสังเคราะห์หลายชนิด จึงได้รับความนิยมในการนำมาทำเครื่องมือเครื่องใช้หลายประเภท มีการพัฒนารูปแบบของไม้ไผ่เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าจนเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านเฟอร์นิเจอร์ การนำมาทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสานบางชนิด เช่น กระติบข้าวเหนียว เปลไม้ไผ่ เตียงไม้ไผ่ หวด เป็นต้น

ไม้ไผ่เป็นพืชตระกูลหญ้า และมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วสามารถปรับตัวได้ดีต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ จึงทำให้ไผ่เจริญเติบโตได้เกือบทุกพื้นที่ของประเทศไทย และในจังหวัดนครพนมมีประเพณีที่สำคัญคือ ประเพณีไหลเรือไฟซึ่งมีการนำไม้ไผ่มาเป็นโครงสร้างของเรือไฟซึ่งต้องใช้ไม้ไผ่ที่มีความแข็งแรง ยืดหยุ่นและเลือกใช้ไม้ไผ่ที่ไม่ค่อยมีมอด แต่ปัญหาที่พบคือหากตัดไผ่นำมาเก็บไว้ซักพัก จะพบว่าเกิดมอดขึ้นในไม้ไผ่ และมอดสามารถทำลายไม้ไผ่ได้ภายในเวลา 24 ชั่วโมงหลังการตัดฟัน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญ ส่งผลให้ไม้ไผ่เสื่อมคุณภาพ และไม่สามารถนำไปใช้งานได้ในที่สุด มอดที่ทำลายไม้ไผ่ที่สามารถพบได้ทั่วไป เช่น มอดไม้ไผ่ มอดขี้ขุย มอดไม้ เป็นต้น แน่นอนว่าการที่จะหาไม้ไผ่ที่มีมอดน้อยหรือไม่มีมอดนั้น ทำให้ต้องใช้งบประมาณมากขึ้น

จากสืบเนื่องดังกล่าว ผู้วิจัยคิดว่าจำเป็นจะต้องป้องกันและยืดอายุการใช้งานของไม้ไผ่ โดยใช้วัสดุและสารสกัดที่พบว่ามีอยู่ในท้องถิ่นมาสกัดเป็นสารสกัดป้องกันและยืดอายุการใช้งานของไม้ไผ่โดยใบยาสูบ ซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น มีราคาถูก ปลอดภัยต่อเกษตรกรผู้ใช้มากกว่าการใช้สารเคมี ไม่มีสารพิษตกค้างจึงปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในใบยาสูบมีนิโคตินเป็นองค์ประกอบ ใบยาสูบเมื่อเกิดการเผาไหม้ จะทำให้เกิดสารประกอบต่างๆ อีกจำนวนมากและคุณสมบัติอื่นๆแตกต่างกัน รวมถึงมีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช เช่น มอดแป้ง มอดขี้ขุย มอดไม้ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ส่วนสารสกัดจากสารประกอบโบรอน(Timbor) เป็นสารเคมีที่นิยมใช้ในการรักษาเนื้อไม้ไผ่ที่ได้รับการใช้อย่างแพร่หลาย และนิยมนำมาทำสารเคมีทางการเกษตรกำจัดศัตรูพืช โดยวิธีที่นิยมใช้คือการนำไม้ไผ่แช่ในสารประกอบโบรอนและนำไปเคลือบไว้บนผิวไม้ ซึ่งประกอบไปด้วยสารเคมี ๒ ชนิดคือ บอแร็กซ์ และ กรดบอริก และเพื่อทราบประสิทธิภาพป้องกันและยืดอายุการใช้งานของไม้ไผ่ของนิโคตินในใบยาสูบเทียบกับการใช้สารประกอบโบรอน(Timbor)

ปัญหา

  1. สารสกัดนิโคตินจากใบยาสูบสามารถยืดอายุการเก็บไม้ไผ่และป้องกันการเกิดมอดได้หรือไม่

  2. สารประกอบโบรอน (Timber) สามารถยืดอายุการเก็บไม้ไผ่และป้องกันการเกิดมอดได้หรือไม่

  3. สารสกัดนิโคตินจากใบยาสูบและสารประกอบโบรอน มีประสิทธิภาพสามารถยืดอายุการเก็บไม้ไผ่และป้องกันการเกิดมอดแตกต่างกันหรือไม่

สมมติฐาน

1.สารสกัดนิโคตินจากใบยาสูบสามารถยืดอายุการเก็บไม้ไผ่และป้องกันการเกิดมอดได้

2.สารประกอบโบรอน (Timber) สามารถยืดอายุการเก็บไม้ไผ่และป้องกันการเกิดมอดได้

  1. สารสกัดนิโคตินจากใบยาสูบ มีประสิทธิภาพสามารถยืดอายุการเก็บไม้ไผ่และป้องกันการเกิดมอดได้ดีกว่าสารประกอบโบรอน(Timber)