กระบวนการหาความชื้นในต้นไม้ที่มีชีวิตโดยวิธีการไม่ทำลาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิวิศน์ ชุติวิกัย, วีรวิทย์ นิรันพรพุทธา, ปริพัฒน์ ทรัพย์ประกิต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จตุพร พันตรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกระบวนการใช้ไม้เพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ต้องมีการตรวจสอบและวัดคุณสมบัติของไม้ที่ตรงตามความต้องการของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยปกติการวัดความชื้นในไม้จำเป็นต้องตัดไม้ออกมาเพื่อทำการตรวจสอบ เป็นวิธีการที่สิ้นเปลืองเวลาและทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ ในโครงงานนี้จะทำการศึกษาความเปลี่ยนแปลงของความยาวคลื่นเสียงที่ผ่านเข้าไปในเนื้อไม้ แลความเร็วของคลื่นเสียงที่ผ่านเข้าไปในเนื้อไม้เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นในเนื้อไม้ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติดังกล่าวของคลื่นเสียง