ผลิตภัณฑ์กะปิผงสำหรับชุมชน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คอลิซ หมาดทิ้ง, ญาดา คงพันธ์ทะระ, ไหมสุหรี ปะดุกา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โนรี สลีมีน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลิตภัณฑ์กะปิผง มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากระบวนการทำกะปิให้อยู่ในรูปแบบของผง โดยแบ่งการทดลองเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 นำกะปิธรรมดามาปั้นให้เป็นแผ่นบางๆแล้วนำกะปิที่ปั้นแล้วไปตากแดด 1 วัน จากนั้นนำกะปิที่ตากแดดครบ 1 วัน มาขยี้ นำกะปิที่ขยี้แล้วไปตากแดดอีก 1 วัน บันทึกผลการทดลองกะปิผงแบบที่ 1 ตอนที่ 2 นำกะปิธรรมดามาปั้นให้เป็นแผ่นบางๆแล้วนำกะปิที่ปั้นแล้วไปตากแดด 1 วัน นำกะปิที่ตากแดดครบ 1 วัน มาขยี้นำกะปิที่ขยี้แล้วไปตากแดดอีก 1 วัน นำกะปิที่ตากแดดครบ 1 วันแล้วมาร่อนโดยใช้ตะเเกรงเพื่อเเยกบางส่วนที่เป็นผงแล้วและบางส่วนที่ยังเป็นก้อนเล็กๆอยู่ และบางส่วนที่ยังเป็นก้อนเล็กๆอยู่เราจะนำมาตำให้มันแตกเป็นผงอีกที บันทึกผลของกะปิแบบที่ 2 ตอนที่ 3 นำการทำกะปิผงแบบที่ 1 และแบบที่ 2 มาเปรียบเทียบ ตอนที่ 4 ขั้นตอนการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง นำกะปิผงที่ศึกษาวิธีการที่เหมาะสมที่สุด พร้อมทั้งนำกะปิทั่วไปให้กลุ่มตัวอย่างชิมโดยผ่านการปรุงเป็นอาหาร แล้วทำการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์กะปิผงและกะปิธรรมดา (ตัวอย่างอยู่ในภาคผนวก) และบันทึกผล จากนั้นนำกะปิผงทั้งสองการทดลองมาเปรียบเทียบกลิ่น ความละเอียด สี รสชาติ ว่าแตกต่างกันอย่างไร