น้องกบอควาโปนิกส์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรพันธุ์ กิตติพงศ์เดช, ศศิวิมล เตชะพนาลัย, นัทพัฒน์ ปุนนะมา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทวีศักดิ์ ภู่ชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากการปลูกพืชแบบระบบไฮโดไปนิกส์มีการใช้สารเคมี และทำให้พืชมีใบเหี่ยวเฉา โดยโครงงานน้องกบอควาโปนิกส์ของเรามีการใช้จุลรินทรีย์จากน้ำที่เลี้ยงกบ โดยเราใช้ชุดสมองกลในควบคุมการปั๊มน้ำ จากบ่อน้องกบไปยังรางปลูก แล้วผ่านชั้นกรองน้ำไปยังบ่อเลี้ยงน้องกบอีกครั้ง และในการให้อาหารกบ เรามีการให้อาหารกบอัตโนมัติ โดยจะใช้ชุดสมองกลควบคุมเวลาในการให้อาหาร และโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดสารเคมีในพืชและทำให้พืชมีความสดมากขึ้น ประโยชน์ที่ได้จากโครงงานนี้ได้พืชที่มีความสดและปลอดสารเคมี