คอนโดกุ้งหรรษา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พนัส กุนน๊ะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทวีศักดิ์ ภู่ชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการสร้างโรงเรือนไม่ว่าจะมีจุดประสงค์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์เชิงพานิชย์ หรือเลี้ยงเพื่อการบริโภค ในปัจจุบันได้มีการผสมผสานเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติขึ้นมา เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ความสะดวกในการดูแล และลดอัตราการตายจากการติดเชื้อหรือการล่ากันเองเนื่องจากได้รับอาหารไม่เพียงพอเมื่อนำมาเลี้ยงรวมกันจำนวนมาก ทั้งนี้ปัญหาที่พบจากการทดลองเลี้ยงสัตว์อาทิ กบ ปูนา ปลา ที่โรงเรียนผู้ศึกษาเอง คือ ปัญหาการให้อาหารสำรับบ่อเลี้ยงซึ่งหากแยกเป็นบ่อเล็ก หรือขนาดคอนโด การให้อาหารแบบอัตโนมัติเฉพาะบ่อทำได้ยากมากและเสียค่าใช้จ่ายมากในการติดตั้งระบบให้อาหารครบทุกบ่อเลี้ยง ยังไม่รวมถึงการหมุนเวียนน้ำสำหรับสัตว์น้ำและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่ต้องใช้เวลาและแรงงานในการเปลี่ยนน้ำ ดังนั้นทางกลุ่มจึงพัฒนาระบบที่แก้ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น โดยจากการทดลองใช้ระบบในเบื้องต้นพบว่า สามารถทำการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงได้เป็นอย่างดี