การเปรียบเทียบและการเพิ่มประสิทธิภาพอิฐบล็อกมวลเบาจากเส้นใยธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริธร แพงศรี, ผกายมาศ สัตนันท์, พิชญ์สินี เพชรแก้วมหาภิญโญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำทิพย์ ศรีแก้ว, ศิริโสภา อนุศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การเปรียบเทียบและการเพิ่มประสิทธิภาพอิฐบล็อกมวลเบาจากเส้นใยธรรมชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมบัติเชิงกลและสมบัติทางกายภาพของอิฐบล็อกมวลเบาที่ผสมด้วยเส้นใยธรรมชาติ ให้อิฐบล็อกมวลเบาจากเส้นใยธรรมชาติมีความแข็งแรง สามารถป้องกันความชื้นและมีน้ำหนักเบา เพื่อนำวัสดุที่มีในชุมชนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และเป็นการเผยแพร่ความรู้ ซึ่งเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน โดยการศึกษาผลของปริมาณเส้นใยธรรมชาติในอัตราส่วนที่เหมาะสมในการขึ้นรูปอิฐบล็อกมวลเบา ซึ่งมีองค์ประกอบของเส้นใยธรรมชาติ(เส้นใยกล้วย ,เส้นใยป่านศรนารายณ์,เส้นใยปอหู)

ในอัตราส่วนต่างๆ ที่เหมาะสมสำหรับการขึ้นรูปอิฐบล็อกมวลเบาและได้อิฐบล็อกมวลเบาที่มีสมบัติตามต้องการ สามารถแบ่งขั้นตอนในการศึกษาได้ 3 ตอน ตอนที่ 1 การเตรียมเส้นใยพืช เพื่อคัดแยกเส้นใยของพืชแต่ละชนิด ตอนที่ 2 การทำอิฐบล็อกมวลเบา เป็นการนำส่วนผสมและวัสดุสำหรับการทำอิฐบล็อกมวลเบามาผสมกันตามขั้นตอนของการทำอิฐบล็อกมวลเบา และตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของอิฐบล็อกมวลเบาที่ผสมด้วยเส้นใยพืชต่างชนิดกัน