การเปรียบเทียบและประยุกต์ใช้เส้นใยธรรมชาติจากใบหญ้ามาเลเซีย ใบว่านกาบหอย และใบจันผา เพื่อพัฒนาเป็นแผ่นปกคลุมดิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชวิศา ชาญอุประการ, ญาณิศา ตุไตลา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ รัตนคุณศาสน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์