การเปรียบเทียบเซลลูโลสโดยการสกัดจากเปลือกข้าวโพดและชานอ้อยที่เหมาะสมต่อการนำมาขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์กักเก็บน้ำและสารอาหารที่พืชต้องการในกระถางต้นไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษฎิ์รดาว์ วงค์สิทธิ์, เข็มวดี วังคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มินตรา สุขสำราญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการเปรียบเทียบเซลลูโลสโดยการสกัดจากเปลือกข้าวโพดและชานอ้อยที่เหมาะสมต่อการนำมาขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์กักเก็บน้ำและสารอาหารที่พืชต้องการในกระถางต้นไม้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพและคุณสมบัติในการสกัดเซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพดและชานอ้อยและเพื่อนำเซลลูโลสเปลือกข้าวโพดและชานอ้อยมาขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์กักเก็บน้ำและสารอาหารที่พืชต้องการในกระถางต้นไม้ โดยมุ่งเน้นคิดค้นเกี่ยวกับการผลิตบรรจุภัณฑ์ชีวภาพจากแหล่งวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตร โดยเป็นโครงงานเชิงทดลองซึ่งจะเลือกใช้เปลือกข้าวโพดและชานอ้อยที่สามารถหาได้ง่ายตามท้องถิ่นเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเส้นใยเซลลูโลส ด้วยปริมาณระหว่างเส้นใยเซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพดต่อตัวประสานเท่ากับ CS2 20ml, Na2SO4 6g และS2SO4 3ml ต่อเปลือกข้าวโพด 70g และปริมาณระหว่างเส้นใยเซลลูโลสจากชานอ้อยต่อตัวประสานเท่ากับ CS2 20ml, Na2SO4 6g และS2SO4 3ml ต่อชานอ้อย 120 g การขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์

จากนั้นนำไปศึกษาและเปรียบเทียบคุณสมบัติในการกักเก็บน้ำและสารอาหารของบรรจุภัณฑ์ระหว่างเปลือกข้าวโพดและชานอ้อย