ห้องน้ำอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤตธรรศ แก้วยองผาง, กัญญาภัทร หลวงคำ, อรกัญญา จิรสินการิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขัติยา ปิยะรังษี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ (1)เพื่อประดิษฐ์แบบจำลองที่สามารถเปิดปิดไฟได้อัตโนมัติ(2)เพื่อแจ้งเตือนระยะเวลาอย่างแม่นยำแก่ผู้สูงอายุที่เข้าห้องน้ำนานผิดปกติ ผลการศึกษาและจัดทำโครงงานพบว่าในปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยมีมากขึ้นในทุกปี และผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมีการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการลื่นล้ม ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตรองจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนและความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจะเพิ่มขึ้นตามอายุ สถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ ห้องน้ำ และสาเหตุการลื่นล้มนี้ทำให้เสี่ยงต่ออัตราความพิการและอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างมาก ผู้สูงอายุควรได้รับการการรักษาภายใน 36 ชั่วโมงหลังจากเกิดอุบัติเหตุ เพราะหากได้รับการรักษาได้ทันเวลาแล้วจะทำให้ไม่เป็นอันตรายและบาดแผลจะฟื้นตัวได้เร็วอีกด้วย ทางผู้จัดทำจึงได้คิดประดิษฐ์แบบจำลอง Smart lavatory ที่สามารถแจ้งเตือนเมื่อผู้สูงอายุเข้าห้องน้ำนานกว่าปกติ และยังมีระบบเปิดปิดไฟในห้องน้ำอัตโนมัติ เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุ