การออกแบบและพัฒนาเครื่องวัดปริมาณเอทานอลในแก๊สโซฮอล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญดา แก้วทรายขาว, วชิราภรณ์ วงศ์ตาผา, พุฒิพงศ์ ดอกสอน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เมฆา ดีสงคราม, สุภัสสร สิงห์โส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์