การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์อย่างง่ายสำหรับวัดค่าการดูดกลืนและส่องผ่านแสงของสารละลาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปารวีย์ ประธาน, วริทธิ์ธร ไชยทัพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เมฆา ดีสงคราม, สุกัญญา วราพุฒ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์เป็นอุปกรณ์สําหรับวิเคราะห์หาความเข้มข้นของสารและองค์ประกอบของสาร โดยใช้การดูดกลืนและการส่องผ่านลําแสงในสารละลาย ในศูนย์วิจัยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์มีการใช้ที่ใช้กันอย่าง แพร่หลาย แต่เนื่องด้วยอุปกรณ์ดังกล่าวมีราคาค่อนข้างสูงทําให้หน่วยงานวิจัยที่ไม่มีงบประมาณมากพอ เช่น การทํา โครงงานในระดับโรงเรียนไม่มีโอกาสได้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าว ทําให้มีขีดจํากัดในการพัฒนางานวิจัย ด้วยเหตุนี้ผู้พัฒนาจึง ได้คิดค้นประดิษฐ์เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์อย่างง่ายสําหรับวัดสเปกตรัมการดูดกลืนและการส่องผ่านแสงของ สารละลายแบบแสดงค่าตามเวลาจริงที่มีต้นทุนในการผลิตต่ำเพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษาและการทํางานวิจัย พื้นฐานอุปกรณ์ดังกล่าวใช้มีหลักการทํางาน คือ ฉายแสงขาวจากแหล่งกําเนิดแสงขาวไดโอดเปล่งแสงผ่าน สารละลายที่ต้องการวัด แสงที่ผ่านสารละลายจะถูกแยกออกแต่ละความยาวคลื่นโดยใช้ผ่านเกรตติ้งชนิดส่องผ่าน สเปกตรัมของแสงที่ได้จะถูกวัดโดยโฟโต้ไดโอดอาร์เรย์ ซึ่งควบคุมผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์และแสดงผลโดยใช้ โปรแกรมไพทอนซึ่งเป็นโปรแกรมที่ไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ที่สร้างขึ้นได้ทําการทดสอบกับ สารละลายคลอโรฟิลล์ พบว่าค่าที่ได้ยังมีความแตกต่างกัน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการตอบสนองของโฟโตไดโอดอะเรย์ใน แต่ละความยาวคลื่นแสงไม่เท่ากัน ทําให้ค่าที่วัดได้ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ซึ่งอาจต้องการการสอบเทียบกับสาร ตัวอย่างมาตรฐานก่อนนํามาใช้งานจริง