เครื่องจักกก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรุณชนก หิรัญเดชาภัค, ชนิสรา บุตรวงค์, กัญญารัตน์ โคตรพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุวรรณ จุ้ยสุวรรณทัต, ศิริพร ไชยมาศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มที่ทอเสื่อจากกกและลดการได้รับบาดเจ็บจากมีดเวลาจักกก ผลิตจากวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นโดยการนำต่อ pvc ขนาดนั้นเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 cm ยาว 5 cm ขึงด้วยเส้นลวดเป็นรูปกากบาทเพื่อใช้ในการผ่าต้นกกออก 4 เส้น จากนนั้นนำต้นกกที่ได้จากการผ่า 4 เส้น แล้วมาผ่าการขีดเส้นเพื่อเอาไส้ออกให้เหลือเฉพาะเปลือกของต้นกก