การพัฒนาชุดการทดลองเพื่อศึกษาการเคลื่อนที่ของแม่เหล็กในท่อโลหะด้วย Arduino และซอฟต์แวร์แสดงผลทันที

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนัส วงศ์สมุทร, ปุญญพัฒน์ สุรเกียรติกำจร, ศิรวิชญ์ ธนะวันต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญนันท์ สมนาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจาก