ประสิทธิภาพในการ ดูดซับความชื้น ดูดซับกลิ่น และป้องกันมด ของถ่านชีวภาพ จากผลยางพารา ผสมสารสกัดจากใบชะพลู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริรัตน์ พันธ์สุวรรณ, รัชตกร ขำดำ, นัทฐชา เชื้อเเคนอ้น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธดา ยกอินทร์, อารีพันธุ์ หวังอีน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ชีวภาพเรื่อง เรื่อง ประสิทธิภาพในการ ดูดซับความชื้น ดูดซับกลิ่น และป้องกันมด ของถ่านชีวภาพจากผลยางพารา ผสมสารสกัดจากใบชะพลู มีแนวคิดมาจากการสังเกตเห็นว่า มดเป็นสัตว์ที่อันตรายคือ ทำให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคที่ติดมาจากมด พิษของมดทำให้ปวดแสบปวดร้อน และยังทำให้ติดเชื้อ และจากภูมิปัญญา นำใบชะพลูมาตำวางไว้ในถาดอาหารเพื่อไม่ให้มดมาไต่อาหาร ได้เกิดข้อสงสัย จึงนำผลชะพลูมาขยี้บริเวณทางเดินของมด ปรากกฎว่ามดไม่เดินผ่านสารจากผลชะพลู ทดลองซ้ำ ก็ยังคงเป็นเช่นเดิม จึงได้ทำการศึกษา อวัยวะของชะพลูโดยการกลั่นด้วยไอน้ำที่มีผลต่อประสิทธิภาพในป้องกันมด พบว่าใบของชะพลูมีประสิทธิภาพในป้องกันมดได้ดีที่สุดคือ 91% รองลงมาคือ ผลของชะพลู 89% ลำต้น 84% และราก 72% ตามลำดับ จากการศึกษาวิธีการสกัดสารจากใบชะพลู พบว่าวิธีการกลั่นด้วยไอน้ำ ได้สารสกัดที่มีประสิทธิภาพในป้องกันมดได้ดีที่สุด คือป้องกันมดได้ 92% รองลงมาคือ วิธีการการกลั่นด้วยน้ำร้อน 83% และการสกัดโดยใช้ตัวทำละลาย 72% ตามลำดับ เนื่องจากผลยางพารา เป็น มวลชีวภาพ (Biomass) ที่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ จึงนำมาผลิตถ่านชีวภาพ และศึกษาโครงสร้างของถ่านชีวภาพจากผลยางพารา ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนกำลังขยาย 500-2,500 เท่า พบว่ามีรูพรุนมากพอต่อประสิทธิภาพในการดูดซับความชื้นของ จึงศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพผงถ่านชีวภาพจากผลยางพารา กับสารดูดความชื้น (ซิลิก้า) พบว่ามีประสิทธิภาพในการดูดซับความชื้นได้ดีใกล้เคียงกัน คือต่างกัน 0.5 % จากนั้นศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับกลิ่นของผงถ่านชีวภาพจากผลยางพารา จากการสังเกต พบว่ามีประสิทธิภาพในการดูดซับกลิ่นได้ดีใกล้เคียงกัน คือต่างกัน 1.5 ชั่วโมง จากนั้นนำผงถ่านชีวภาพจากผลยางพารา มาผสมสารสกัดจากใบชะพลู1000 มิลลิลิตร และขึ้นรูปเป็นก้อน และศึกษาประสิทธิภาพในการป้องกันมด 3 ชนิด พบว่าในเวลา 1 ชั่วโมง สามารถป้องกันมดเหม็นได้ดีที่สุด คือ ไม่มีมดมาไต่อาหารถึง 98% รองลงมาคือมดดำ 88% และมดแดง 76% ตามลำดับ